Училищна документация

 

ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА КОНЦЕПЦИЯЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ
УЧИЛИЩНАТА

ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

PDF  

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ за провеждане на учебен процес и работа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ през учебната 2021 – 2022 година в условията на Covid-19

PDF  

ПРАВИЛНИК за дейността на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна за учебната 2021-2022 година PDF
ГОДИШЕН ПЛАН на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за учебната 2021-2022 година PDF
ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2021-2022 година PDF
СТРАТЕГИЯ за развитие на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за периода 2020-2024 година PDF
ЕТИЧЕН КОДЕКС PDF
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците от училище 2021-2022 година PDF
МЕХАНИЗЪМ за противодейтствие на тормоза и насилието в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – Варна за учебната 2021-2022 година PDF
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи PDF
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование PDF
МЕРКИ за повишаване на качеството на образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за учебната 2020-2021 година PDF
ПРАВИЛА за безопасност на учениците и служителите в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ в училищната компютърна мрежа и в интернет PDF
Училищни учебни планове
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
ГРАФИК НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕ ЗА I-ВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА PDF
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ I-ВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА I-ВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 -2021 ГОДИНА

PDF