Училищна документация

 

Правила за вътрешно подаване на сигнали
Формуляр за регистриране на сигнал

PDF  

 

Вътрешни правила за административно обслужване

PDF  

 

ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА КОНЦЕПЦИЯЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ
УЧИЛИЩНАТА

PDF  

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ за провеждане на учебен процес и работа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ през учебната 2022 – 2023 година в условията на Covid-19

PDF  

ПРАВИЛНИК за дейността на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна за учебната 2023-2024 година PDF
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА PDF
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ PDF
ГОДИШЕН ПЛАН на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за учебната 2023-2024 година PDF
ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 година PDF
СТРАТЕГИЯ за развитие на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за периода 2020-2024 година PDF
ЕТИЧЕН КОДЕКС PDF
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците от училище 2022-2023 година PDF
МЕХАНИЗЪМ за противодейтствие на тормоза и насилието в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – Варна за учебната 2022-2023 година PDF
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи PDF
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование PDF
МЕРКИ за повишаване на качеството на образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за учебната 2022-2023 година PDF
ПРАВИЛА за безопасност на учениците и служителите в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ в училищната компютърна мрежа и в интернет PDF
Отчет на дейностите по изпълнение на Стратегия за развитие на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” за учебната 2021-2022 година PDF
Училищни учебни планове
  • 8 клас
PDF
  • 9 клас
PDF
  • 10 клас
PDF
  • 11 клас
PDF
  • 12 клас
PDF