СЪСТЕЗАНИЕ “НАЙ-ДОБРА ИНОВАТИВНА ИДЕЯ” ЗА УЧЕНИЦИ ОТ XI И XII КЛАС

СЪСТЕЗАНИЕ “НАЙ-ДОБРА ИНОВАТИВНА ИДЕЯ”

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ XI И XII КЛАС

          Катедра „Индустриален мениджмънт“ към ТУ-Варна има удоволствието да Ви покани за участие в традиционното издание на:

НАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„НАЙ-ДОБРА ИНОВАТИВНА ИДЕЯ“,

което ще се проведе на 22.03.2019г.

         Желаещите да участват екипи трябва в срок до 10.03.2019г. да изпратят на е-мейл: imconferences@gmail.com кратко описание на своите иновативни идеи в обем до 2 страници, формат А4, включващо представяне на идеята, обосновка на избора, целева група и стартови разходи.

        Комисия, състояща се от членове на катедра „Индустриален мениджмънт“, оценява постъпилите предложения в срок до 13.03.2019г. и уведомява класиралите се екипи по е-мейл.

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Предоставяне на възможност на отличилите се в състезанието ученици да бъдат приети в спец.„Индустриален мениджмънт”в ТУ-Варна без полагане на кандидат-студентски изпит.
 2. Развиване на сътрудничество между средните училища и ТУ–Варна.
 3. Предоставяне на възможност за творческа изява в областта на иновациите и предприемачеството на ученици с високи постижения.
 4. Стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа на учениците.
 5. Насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо поведение.
 6. Насърчаване нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.

СЪЩНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

            Екипи от 3 до 6 ученика разработват иновативни предприемачески идеи самостоятелно или под ръководството на учител.

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ПЪРВИ КРЪГ

 1. Желаещите да участват екипи трябва в срок до10 март2019 год. да изпратят на е-мейл:imconferences@gmail.com кратко описание на своите иновативни идеи в обем до 2 страници, формат А4, включващо представяне на идеята, обосновка на избора,целева група и стартови разходи.
 2. Комисия, състояща се от членове на катедра „Индустриален мениджмънт”, оценява постъпилите предложения в срокдо 13 март 2019 год. и уведомява класиралите се екипи по е-мейл.

ВТОРИ КРЪГ

 1. Провеждане на същинското състезание в ТУ-Варна на 22 март 2019 год. от 10:00ч до 15:30ч.
 2. Класираните екипи от ученици представят своята иновативна идея на предварително подготвени маси-стендове (табла, макети, презентации, видео-програми или др.) във фоайето на Машинния факултет на ТУ-Варна от 10:00ч до 11:30ч.
 3. В зала 114 МФ екипите презентират идеите си пред Комисията по оценяване в рамките на максимум 5 мин. и след това отговарят на зададените въпроси.
 4. Оценяването на екипите е от Комисията, съгласно следните критерии:

Критерии:                                                                            Максимален брой точки

Обосновка на избора на иновативната идея                             10

Иновативност на идеята                                                           20

Реалистичност (в т.ч. стартови разходи)                                    5

Дефиниране на целевата група                                                10

Прегледност и яснота на описанието                                        5

Очаквани ползи от реализиране на иновативната идея             10

                                                                        Общо: 60

В състава на комисията се включват:

–   представители на РУО – Варна;

–   преподаватели по мениджмънт, иновации и предприемачество от катедра „Индустриален мениджмънт” при ТУ-Варна;

–   представители на бизнеса.

НАГРАДИ

– грамоти от катедра „Индустриален мениджмънт” при ТУ-Варна за всички участници в националното състезание за най-добра иновативна идея;

– материални награди за класиралите се екипи на I, II и III място;

– освобождаване от приемен изпит в ТУ-Варна за класиралите се на първо, второ и трето място екипи от ученици.

Предвидено е и медийно отразяване на събитието.

Comments are closed.