ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА след IX клас за учебната 2017-2018 година

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел./факс 302 373, тел. 302 361, e-mail: veg_varna@abv.bg

О Б Я В А

 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ след IX клас

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

 ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

КЛАС

ПЪРВИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ

ВТОРИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ

ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

X НЕ АЕ БЕЛ 3
X ФЕ АЕ БЕЛ 4
ХI ФЕ АЕ БЕЛ 1
XII НЕ АЕ БЕЛ 1
XII ФЕ АЕ БЕЛ 1

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление.
  2. Копие от ученическата книжка с годишните оценки за учебната 2016/2017 г. /носете оригинал за сверка/.
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

до 01.09.2017 г. в канцеларията на гимназията

 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2017-2018 година

                   Попълването на свободни места за 8, 9, 10, 11 и 12 клас става по реда, определен от чл.148 ал.2 от ЗПУО, Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилника за дейността на гимназията.

                   Свободните места за 9 клас се попълват от ученици, успешно положили писмен и устен изпит по I чужд език (ЧЕ), а за 10 клас от ученици, успешно положили писмен и устен изпит по I и II чужд език (ЧЕ).

                   При различие в училищните учебни планове, ученикът полага приравнителни изпити.

                   За свободните места за 11 и 12 клас могат да кандидатстват ученици със следните профилиращи предмети:

                               1. Първи чужд език (английски, немски, френски език)

                               2. Втори чужд език (английски, немски език)

                               3. Български език и литература

                   Свободните места за 11 и 12 клас се попълват от ученици, успешно положили писмен и устен изпит по I и II чужд език (ЧЕ).

                   Датите за изпитите по се определят със заповед на Директора на училището.

Administrator

Comments are closed.