Нормативни документи

ЗАКОН за училищното и предучилищно образование PDF
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование PDF
НАРЕДБА за приобщаващото образование PDF
НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ PDF
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование PDF
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 PDF
ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа PDF
Брошура с препоръки за безопасна работа в Интернет PDF
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение PDF