Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“

 1. ОСНОВНА ТЕМА:

  СВЕТЪТ ПОД ЛУПА /теми по избор/

   

  ЦЕЛИ:

  • Популяризиране личността на Григор Попов, чието име носи конкурсът.
  • Провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция.
  • Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност.
  • Популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция, универсалните човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.

  ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ:

  1. Публицистични материали за вестник
   • Интервю
   • Публицистична статия, репортаж, очерк и др.
    • Участието в раздела е индивидуално.
    • Изискването към творбите в раздела е да бъдат до 3 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.
    • Учениците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.
    • Публицистичните материали да са на хартиен носител или изпратени на електронната поща на конкурса.
  1. Ученически вестници
   • Вестници на хартиен носител
   • Електронни вестници – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител
    • Участието е само колективно
    • Екипите участват с по два броя вестници от учебната 2016/2017 година.
  1. Радиожурналистика
   • Радиопредаване
   • Интервю репортаж
    • Участието с радиопредаване е колективно с времетраене до 15 минути.
    • Участието с интервю и репортаж е индивидуално с времетраене до 5 минути.
    • Колективите имат право да участват с не повече от 2 радиопредавания.
    • Индивидуалните участници имат право да участват с не повече от 2 творби в жанр.

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  1. Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват в медийното пространство.
  2. Умение за селекция на събитията при създаване на журналистически текстове.
  3. Умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр.
  4. Единство между композиционно оформление и съдържание на творбата, свързано със спецификата на избрания жанр.

  В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас в две възрастови групи: IV – VIII клас и IX – XII клас, които ще бъдат класирани на I, II и III място от компетентно жури.

  Към всяка творба да бъдат посочени следните данни: трите имена на ученика, училище /извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail, ръководител /име и телефон за контакт/.

   

  СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: до 31.01.2017 г.

   

  ЛИЧНО ИЛИ ПО ПОЩАТА НА АДРЕС:

  гр. Разград – 7200, ул. „Трапезица“ № 1

  Център за ученическо и техническо научно творчество

  e-mail: gr.popov@abv.bg

  Телефони за контакт:

  Цветанка Русева: 0878 684 381

  Веселина Йотова: 0893 339 750

Comments are closed.