Стипендии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Условия за получаване на стипендии – вътрешни правила PDF
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование PDF
Приложение 1 (Заявление-декларация) PDF

Ако отговаряш на условията за получаване на стипендия, изтегли, принтирай и попълни заявлението-декларация (Приложение 1 към Вътрешните правила)!

Стипендиите се изплащат безкасово по открити банкови сметки в SG Eкспресбанк – Варна.

Отговарящите на условията за отпускане на стипендия следва да представят в отдел „Счетоводство“ данни за банковата си сметка.