Национално външно оценяване X клас /НВО/

1. Съгласно Заповед на министъра на образованието и науката РД 09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати и организиране на дейностите, учебните предмети, по които се полага НВО, X клас през учебната 2022/ 2023 г. са:
1.1. Задължителни:
• Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09.00 часа
• Математика – 16 юни 2023 г., начало 09.00 часа
1.2. По желание на ученика:
• Чужд език – 14 юни 2023 г., начало 11.00 ч.
• Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –
19.06.2023 г. – по график
2. Информация за изпитите НВО:
2.1. Съгласно Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
• Националните външни оценявания /НВО/ се провеждат като писмени изпити с изключение на компонента „Говорене“ при изпита по чужд език и изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит. (чл. 49, ал. 1)
НВО се провежда не по-рано от три седмици преди края на учебния срок, в който приключва изучаването на съответния учебен предмет в съответната учебна година, по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката; провеждат се едновременно за всички ученици, на компютър и/или хартия. (чл. 49, ал. 3, 4, 5)
• Целта на НВО е диагностика на индивидуалния напредък на всеки ученик, установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас, степента на функционална грамотност, математическа грамотност и др.
• Изпитите в края на Х клас са по БЕЛ и математика и се провеждат под формата на тест. (чл. 52, ал. 3)
• По свое желание, всеки ученик може да положи и изпит по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове и/или по информационни технологии. (чл. 52, ал. 4)
• Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи със свободен отговор и/или създаване на текст. (чл. 52, ал. 6)
• Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор. (чл. 52, ал. 7)
• Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на способностите от компонента „Говорене“ – задачи за самостоятелсно устно изложение, участие в диалог и/ или отговор на въпрос. (чл. 52, ал. 8)
• Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача. (чл. 52, ал. 9)
• Оценката от националното външно оценяване по чужд език се формира като сбор от оценката по компонента „Говорене“ и от оценката на теста по ал. 8. (чл. 52, ал.15)
• Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 – 7 или съответно по ал. 10, както и от изпитите по ал. 8 и/или по ал. 9, в случай че са положени, се записва в точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки на всеки от изпитите е 100. (чл. 52, ал. 16).
• Оценките по чл. 52, ал. 16 се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование. В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд език и при условие, че ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка, а в случай че е положен изпит по учебния предмет информационни технологии и при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности. (чл. 53, ал. 3)
• Когато оценката от изпит от НВО при записване с качествен и количествен показател е Слаб (2), оценката не се записва в документа за завършване на съответния етап и не оказва влияние за преминаването в по-горен клас (чл. 62, ал. 11).
2.2. Съгласно Закон за предучилищното и училищно образование
• (чл.131, ал.1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
Заявление чужд език НВО 10 2023
Заявление ИКТ НВО 10 2023