Свободни места за ученици

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел. 302 376, e-mail: veg_varna@abv.bg

 

О Б Я В А

 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

  КЛАС ПЪРВИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ВТОРИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
IX НЕ АЕ 1
ХII ФЕ АЕ БЕЛ 4

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление
  2. Копие от ученическата книжка с оценките от учебната 2019/2020 г. /носете оригинал за сверка/
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ на кандидати за свободните места – до 01.09.2020 г., включително, в канцеларията на училището, с работно време 8.00-12.00 ч. и 12.30-16.30 часа.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ – на 03.09.2020 година.

Съгласно чл. 12.ал. 3., т.2 и 3 от Правилника за дейността на гимназията, ако след изтичане на обявения срок има повече от един кандидат, се извършва класиране като:

За IX и Х клас:

Ако за едно свободно място в IX или Х клас кандидатите са повече от един, те се подреждат в низходящ ред  при спазване на критерии, приложени в следната последователност:

  1. Ученици, изучаващи същия I ЧЕ със същия или по-висок хорариум и/или се обучават в профилирана гимназия.
  2. Ученици, изучаващи същия I ЧЕ с по-малък хорариум
  3. Ученици, изучаващи друг I ЧЕ.

Ученици, които отговарят на един и същ критерий се подреждат по успех, формиран както следва:

Ако учениците кандидатстват след  приключване на учебните занятия успехът се формира от удвоената годишна оценка по първи чужд език от предходната година и годишния успех от предходния клас от оценките по изучаваните предмети от Раздел А;

На свободните места в XI и XII клас се приемат ученици със същите профилиращи предмети. При повече от един кандидат за едно свободно място учениците се класират  по успех, формиран като средно аритметично от удвоената годишна оценка по първи чужд език от предходния клас или срок; оценката по втори чужд език от предходния клас или срок и годишния успех от предходния клас или срок.

 

 

ГАЛИНА ГЕРМАНОВА

Директор на ГПЧЕ “Йоан Екзарх”- Варна