Свободни места за ученици

 

Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година (към 09.11.2022 г.)

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ, удостоверяващ успеха за учебната 2021/2022 г.;
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.

Срок за подаване на документите до 17.11.2022 г. в канцеларията на училището, работно време от 12:30 до 17:00 часа.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Правилника за дейността на гимназията, ако след изтичане на обявения срок има повече от един кандидат, се извършва класиране като:

т.2. За IX и Х клас

Ако за едно свободно място в IX или Х клас кандидатите са повече от един, те се подреждат в низходящ ред  при спазване на критерии, приложени в следната последователност:

  1. Ученици, изучаващи към момента същия първи чужд език, като в VIIIклас  той е бил изучаван интензивно.
  2. Ученици, изучаващи към момента същия първи чужд език, като в VIIIклас той е бил изучаван разширено.
  3. Ученици, които към момента изучават друг първи чужд език.

Ученици, които отговарят на един и същ критерий, се подреждат по успех, формиран както следва:

–   Ако учениците кандидатстват след  приключване на учебните занятия или през първия учебен срок, успехът се формира от удвоената годишна оценка по първи чужд език от предходната година и годишния успех от предходния клас от оценките по изучаваните предмети от Раздел А;

–   Ако учениците кандидатстват през втория учебен срок, успехът се формира от удвоената оценка по първи чужд език от първия срок на съответния клас и срочния успех от оценките по изучаваните предмети от Раздел А.

т.3. На свободните места в XI и XII клас се приемат ученици със същите задължителни профилиращи предмети. При повече от един кандидат за едно свободно място учениците се класират  по успех, формиран като средно аритметично от удвоената годишна оценка по първи чужд език от предходния клас или срок; оценката по втори чужд език от предходния клас или срок и годишния успех от предходния клас или срок.

Ученици, които отговарят на един и същ критерий се подреждат по успех, формиран от удвоената годишна оценка по първи чужд език от предходната година и годишния успех от предходния клас от оценките по изучаваните предмети.