Програми и проекти

Международна изява на младите актьори от Театралното франкофонско ателие при ГПЧЕ ,,Йоан Екзарх“ снимки
Програма „Креативно учене“/“Kreatives Lernen“  Erasmus+  тук
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ тук