Документи

Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна PDF
Стратегия за развитие за периода 2016-2020 г. PDF
Етичен кодекс PDF
Закон за защита от дискриминация PDF
Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище PDF
Механизъм за противодейтствие на училищният тормоз между учениците в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” PDF
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи PDF
Мерки за повишаване на качеството на образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” PDF
Правила за безопасност на учениците и служителите в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ в училищната компютърна мрежа и в интернет PDF
Програма за взаимодействие с родителите PDF
Годишен план на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за 2019/2020 г. PDF
Защита на личните данни в ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ”
  • регламент
PDF
  • инструкция
PDF
  • длъжностно лице по защита на личните данни
PDF
Училищни учебни планове  
  • 8 клас
PDF
  • 9 клас
PDF
  • 10 клас
PDF
  • 11 клас
PDF
  • 12 клас
PDF
Резултати от анкетно проучване по проект „Твоят час“ за учебната 2017-2018г. PDF
Спортен календар за учебната 2019/2020 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2020 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2019 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2018 г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2016 г. PDF
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. HTML