Документи

Правила и мерки за провеждане на учебен процес и работа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ през учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid-19 PDF
Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна за учебната 2020-2021 година PDF
Стратегия за развитие на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за периода 2020-2024 година PDF
Етичен кодекс PDF
Закон за защита от дискриминация PDF
Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище 2020-2021 година PDF
Механизъм за противодейтствие на тормоза и насилието в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – Варна за учебната 2020-2021 година PDF
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи PDF
Мерки за повишаване на качеството на образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за учебната 2020-2021 година PDF
Правила за безопасност на учениците и служителите в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ в училищната компютърна мрежа и в интернет PDF
Програма за взаимодействие с родителите PDF
Годишен план на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” за учебната 2020-2021 година PDF
План за квалификационната дейност за учебната 2020-2021 година PDF
Защита на личните данни в ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ”
  • регламент
PDF
  • инструкция
PDF
  • длъжностно лице по защита на личните данни
PDF
Училищни учебни планове  
  • 8 клас
PDF
  • 9 клас
PDF
  • 10 клас
PDF
  • 11 клас
PDF
  • 12 клас
PDF
Резултати от анкетно проучване по проект „Твоят час“ за учебната 2017-2018г. PDF
Спортен календар за учебната 2019/2020 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2020 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 неспециализирани училища ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ по бюджета на община Варна за 2019 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2018 г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2016 г. PDF
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. HTML