Административни услуги

Съдържанието на тази страница се създава във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 05 октомври 2018г., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за достъп на образци на информация и заявления за предоставените от образователната институция, административни услуги.

Наименование на административната услуга Процедура Образец на заявление
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища PDF
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища  – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием PDF
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединени училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием PDF
Издаване на диплома за средно образование PDF
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити PDF
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити PDF
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи PDF
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование PDF
Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/ PDF