Прием на документи след трето класиране в VIII клас

О Б Я В А

 

СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

след III-то класиране

 

 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-НЕМСКИ ЕЗИК – 1 (едно) МЯСТО

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 1 (едно) МЯСТО

 

 

             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление по образец (попълва се в училището)
  2. Копие на свидетелство за основно образование /представя се оригиналът за сверка/.
  3. Копие на служебна бележка с резултатите от положените приемни изпити /представя се оригиналът за сверка/.

 

 

 

           СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

до 31.08.2017 г. в канцеларията на гимназията

На 01.09.2017 г. до 09.00 ч. училищна комисия подрежда кандидатите по низходящ ред в зависимост от бала, по реда да чл.59 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

На 01.09.2017 г. в 10.00ч. комисията обявява резултатите, от 11.00 до 14.00 часа записва класираните ученици.