Стипендии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Крайният срок за подаване на документи от ученици за социални стипендии, стипендии за отличен успех и за ученици без родители е 24.02.2017 год.

I. СТИПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

 1. Молба – декларация
 2. Успех над 5.50
 3. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

II. СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА С ЕДИН РОДИТЕЛ ИЛИ БЕЗ РОДИТЕЛИ

 1. Молба – декларация
 2. Копие от смъртен акт на родителите

III. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

 1. Месечен доход на глава от семейството – от м. 08.2016 год. до м. 01.2017 год. вкл. – 420,00 лв.(август – декември), месец януари – 460,00 лв.
 2. Успех над 4.50
 3. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба – декларация
 2. Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от м. 08.2016 год. до м. 01.2017 год., като семейните добавки се посочват отделно.
 3. Служебни бележки от братя и сестри – ученици ­/да се отрази получават или не стипендии/.
 4. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители и попълнена клетвена декларация, че нямат други доходи.

Забележка: ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СА: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи/.

МОЛБА – декларацията трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител.

Провери дали отговаряш на условията за получаване на стипендия:

Условия за получаване на стипендии – вътрешни правила PDF
Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии PDF
Приложение 1 (Заявление-декларация) PDF
Документи за стипендия ПАПКА
Образец за попълване на документите за стипендия PDF

Ако отговаряш на условията за получаване на стипендия, изтегли, принтирай и попълни заявлението-декларация (Приложение 1 към Вътрешните правила)!