Свободни места

 

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел. 302 373, тел. 302 361, e-mail: veg_varna@abv.bg

 

О Б Я В А

 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

 ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

 

КЛАС ПЪРВИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ВТОРИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
АЕ ФЕ БЕЛ 1
IX ФЕ АЕ БЕЛ 1
X ФЕ АЕ БЕЛ 4
ХI ФЕ АЕ БЕЛ 1
ХII НЕ АЕ БЕЛ 1
ХII ФЕ АЕ БЕЛ 1

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление
  2. Копие от ученическата книжка с годишните оценки за учебната 2016/2017 г. /носете оригинал за сверка/
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.

 

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2017-2018 година

                         Попълването на свободни места за 8, 9, 10, 11 и 12 клас става по реда, определен от чл.148 ал.2 от ЗПУО, Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилника за дейността на гимназията.

                         Свободните места за 9 клас се попълват от ученици, успешно положили писмен и устен изпит по I чужд език (ЧЕ), а за 10 клас от ученици, успешно положили писмен и устен изпит по I и II чужд език (ЧЕ).

                         При различие в училищните учебни планове, ученикът полага приравнителни изпити.

                         За свободните места за 11 и 12 клас могат да кандидатстват ученици със следните профилиращи предмети:

                                     1. Първи чужд език (английски, немски, френски език)

                                     2. Втори чужд език (английски, немски език)

                                     3. Български език и литература

                         Свободните места за 11 и 12 клас се попълват от ученици, успешно положили писмен и устен изпит по I и II чужд език (ЧЕ).

                         Датите за изпитите по се определят със заповед на Директора на училището.