Документи

 

Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна PDF
Стратегия за развитие за периода 2016-2020 г. PDF
Етичен кодекс PDF
Закон за защита от дискриминация PDF
Механизъм за противодейтствие на училищният тормоз между учениците в ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ” PDF
Защита на личните данни в ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ”
  • регламент
PDF
  • инструкция
PDF
  • длъжностно лице по защита на личните данни
PDF
Резултати от анкетно проучване по проект „Твоят час“ за учебната 2017-2018г. PDF
Спортен календар за учебната 2017/2018 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2016 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2017 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2018 г. PDF
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. HTML