Документи

 

Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна PDF
Стратегия за развитие за периода 2016-2020 г. PDF
Етичен кодекс PDF
Закон за защита от дискриминация PDF
Механизъм за противодейтствие на училищният тормоз между учениците в ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ” PDF
Резултати от анкетно проучване по проект „Твоят час“ за учебната 2017-2018г. PDF
Спортен календар за учебната 2017/2018 г. PDF
Касов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за 2017 г. PDF  
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2016 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2017 г. PDF
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. HTML